วีซ่าสำหรับ ตุรกี

วีซ่าตรุกี

 

EMBASSY OF TURKEY                
61/1 SOI CHATSNA.,SUTHISARN RD.,              
BANGKOK 10310                  
TEL : 0 2274 7262-3                  
FAX : 0 2274 7261                  
TELEX : TURKTAY TH 82908                
เวลายื่น 08:30-12:00 น.                  
*** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***            
*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***
  เอกสารยื่น VISA TURKEY ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง  
  Business                  
  1.    จดหมายรับรองการทำงาน            
  2.    จดหมายเชิญ              
  3.    สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน          
  4.    ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ            
  5.    รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป             
  6.    พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  7.    ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด        
       8.   ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2040 บาท ,UK 2795 บาท , Ireland 815 บาท , South Affrican 1015 บาท  
  9.    ใช้เวลาทำการ 14 วัน             
  10. Work Permit              
  Tourist   ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง          
  1.    จดหมายรับรองการทำงาน            
  2.    ใบจองโรงแรม              
  3.    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน        
  4.    ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ            
  5.    รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป             
  6.    พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  7.    ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด        
       8.   ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2040 บาท ,UK 2795 บาท , Ireland 815 บาท , South Affrican 1015 บาท  
  9.    ใช้เวลาทำการ 14 วัน             
  **  คนชาติ France ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 3 เดือน **         
  **  คนชาติ USA,UK ,AUSTRALIAสามารถทำ On arrival ได้ ใช้ พาสปอร์ต รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป เงิน 70 USD ** 

 

^ กลับด้านบน