วีซ่าสำหรับ เปรู

เปรู

 

EMBASSY OF PERU                    
BANGCHANG  BLD,16FL ,1  SUKHUMVIT RM              
BANGKOK 10110                    
TEL : 0 2260-6243 , 0 2260-6245                
FAX : 0 2260-6244                    

คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศเปรู ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่าโดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90วัน

*** ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตัวเองเท่านั้นทั้งแบบธุรกิจและแบบทัวร์ริสต์และต้องขอวีซ่าทุกประเทศ***

   
*** ผู้เดินทางจะต้องไปกรอกฟอร์มวีซ่าที่สถานทูต 3 ชุด***            
*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***
                       
  เอกสารยื่น VISA PERU                
  Business                  
  1.    จดหมายรับรองการทำงานและทะเบียนการค้า            
  2.    จดหมายเชิญ                
  3.    สำเนาใบจองตัวไป - กลับ              
  4.    รูปถ่าย 2 นิ้วสี 3 รูป               
  5.    ใบจองโรงแรม                
  6.    พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  7.    ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 3 ชุดไปกรอกที่สถานทูต      
  8.  หลักฐานการเงินบริษัทและสำเนา CREDIT CARDS          
  9.    ระยะเวลาการยื่นขอวีซ่าทางสถานฑูตจะแจ้งให้ทราบตอนที่ไปยื่นวีซ่า      
  10.  ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1065 บาท              
  Tourist                    
  1.    จดหมายรับรองการทำงาน              
  2.    ใบจองโรงแรม                
  3.    สำเนาใบจองตัวไป - กลับ              
  4.    รูปถ่าย 2 นิ้วสี 3 รูป               
  5.    พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  6.    ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด          
  7.    สำเนา CREDIT CARDS              
  8.    ระยะเวลาการยื่นขอวีซ่าทางสถานฑูตจะแจ้งให้ทราบตอนที่ไปยื่นวีซ่า      
  9.  ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1065 บาท              
           

 

^ กลับด้านบน