วีซ่าสำหรับ เคนย่า

ญี่ปุ่น

JVAC ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น(กรุงเทพ)          
ชั้น15 ยูนิต C ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500        
โทรศัพท์ 026321541-5            
E-mail info.jpth@vfshelpline.com            
เวลายื่น08:30-17.30น./เวลารับ 08:30-17:30 น        
*** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***        
*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***
***ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2553 ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะยื่นวีซ่าต้องไปผ่าน ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น(JVAC)***
                 
  เอกสารยื่น VISA JAPAN            
  พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าแต่ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากหน่วยงานและจดหมายเชิญ อยู่ได้ 90 วัน      
  Business  Effective 01Oct05  BUSINESS VISA ที่ไม่เคยเข้าญี่ปุ่นเลย Agency สามารถยื่นแทนได้ )      
    แต่ TOURIST VISA ยื่นแทนได้ต่อเมื่อเคยเข้าญี่ปุ่นแล้วไม่เกิน 5 ปี ไม่อย่างนั้นต้องยื่นเอง      
  1.     จดหมายรับรองจากที่ทำงาน ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องเดินทางข้า      
    ญี่ปุ่นโดยละเอียด และระยะเวลาที่จะพำนักในญี่ปุ่น และระบุว่าใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่าย และถ้าจะขอ Multiple Visa ให้ระบุในจดหมายด้วย
  2.   จดหมายเชิญจากบริษัทในญี่ปุ่น (ระบุวัตถุประสงค์และกำหนดวันในการติดต่อธุรกิจโดยละเอียด) และถ้าจะขอ Multiple Visa ให้ระบุในจดหมายด้วย
  3. รูปถ่ายสี  2  X 2 นิ้ว  ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพ  จำนวน 1 รูป      
    ต้องเป็นรูปที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล      
  4. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)    
  5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จาก โฮทเพจของสถานทูต http://www.th.emb-japan.go.jp/  
    และจะต้องกรอกแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก 1 ชุด โดยจะเลือกกรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้      
       6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,020 บาท  (Single Entry) , 2,040 บาท (Multiple Entry), ค่าบริการของศูนย์รับยื่น 535 บาท      
    (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถานทูตจะกำหนด)        
  7.ใช้เวลา 5 วันทำการ            
  8. Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (สำหรับชาวต่างชาติ)        
  ** ผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล และผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อ,นามสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว      
    ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า  มาแสดงด้วย **      
  ** มีการเปลียนแปลงกฏหมายตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20Nov07 เป็นต้นไป ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ
  และถ่ายรูป ตอนตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้เดินทางต้องยื่นพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามปกติ แต่ที่เพิ่มเติมคือเจ้าหน้าที่จะให้วางมือ
  ทั้งสองข้างลงบนเครื่องตรวจลายนิ้วมือ และให้เงยหน้าขึ้นเพื่อถ่ายรูปโดยกล้องถ่ายรูปนี้จะอยู่ด้านบนของเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
  อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนประทับตราอนุญาติให้เข้าเมืองและยื่นพาสปอร์ตคืนให้ผู้เดินทาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน VISA INFORMATION
  ใน FILE ของ JAPAN NEW IMMIGRATION PROCESSING) **        
  Tourist  ถ้าไม่เคยเดินทางเข้าประทศญี่ปุ่นหรือเดินทางเกิน 5 ปีแล้วต้องยื่นด้วยตัวเอง        
  1.     จดหมายรับรองจากที่ทำงาน ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องเดินทางข้า      
    ญี่ปุ่นโดยละเอียด และระยะเวลาที่จะพำนักในญี่ปุ่น          
  2.   ใบจองโรงแรม            
  3. รูปถ่ายสี  2  X 2 นิ้ว  ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพ        
    ต้องเป็นรูปที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล      
  4. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)    
  5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จาก โฮทเพจของสถานทูต http://www.th.emb-japan.go.jp/  
    และจะต้องกรอกแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก 1 ชุด โดยจะเลือกกรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้      
       6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,020 บาท  (Single Entry) , 2,040 บาท (Multiple Entry), ค่าบริการของศูนย์รับยื่น 535 บาท      
    (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถานทูตจะกำหนด)        
  7.ใช้เวลา 5 วันทำการ            
   8.ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด        
  9. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 3 เดือน          
  10. Work Permit ตัวจริงสำหรับชาวต่างชาติ          
  Transit Visa วัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแต่จุดหมายปลายทางหลักคือประเทศที่3      
  1. จดหมายรับรองการทำงาน            
  2. รูปถ่ายสี  2  X 2 นิ้ว  ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพ        
  ต้องเป็นรูปที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล        
  3. พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป หากมีพาสปอร์ตเก่า      
  ให้นำมาแสดงด้วย             
   4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน          
  5. วีซ่าของประเทศที่ 3            
  6. ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (ตัวจริง)            
  7. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 260 บาท, ค่าบริการของศูนย์รับยื่น 535 บาท          
                 
  *** วีซ่านักเรียน,นักศึกษา ตรงด้านล่างของหนังสือรับรองต้องมีคำว่า Certificate of Eligibility ถ้าอายุเกิน 16 ปี       
  และไม่เคยเดินทางต้องไปแสดงตัวด้วย  (รับยื่น จันทร์ - ศุกร์ 13.30 - 16.00 น.)***        
  *** ถ้าไปเรียนแค่ช่วงสั้นๆยื่นแบบท่องเที่ยวได้ ***          
  - หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับวีซ่านักเรียน คือ หลักฐานทางการเงินและหลักฐานการทำงานของผู้ปกครอง      
    ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องขอวีซ่า        
  Andorra 90 days or less   Germany 6 months or less   Monaco 90 days or less
  Argentina 3 months or less   Greece 3 months or less   Netherlands 3 months or less
  Australia 90 days or less   Guatemala 3 months or less   New Zealand 90 days or less
  Austria 6 months or less   Honduras 3 months or less   Norway 3 months or less
  Bahamas 3 months or less   Hong Kong (BNO,SAR passport) 90 days or less   Poland 90 days or less
  Barbados 90 days or less   Hungary 90 days or less   Portugal 3 months or less
  Belgium 3 months or less   Iceland 3 months or less   San Marino 3 months or less
  Brunei 14 days or less   Ireland 6 months or less   Singapore  3 months or less
  Canada 3 months or less   Israel 3 months or less   Slovakia 90 days or less
  Chile 3 months or less   Italy 3 months or less   Slovenia 3 months or less
  Costa Rica 3 months or less   Korea (Only for group of a school excursion) 30 days or less   Spain 3 months or less
  Croatia 3 months or less   Latvia 90 days or less   Suriname 3 months or less
  Cyprus 3 months or less   Lesotho 3 months or less   Sweden 3 months or less
  Czech Rep. 90 days or less   Liechtenstein 6 months or less   Switzerland 6 months or less
  Denmark 3 months or less   Lithuania 90 days or less   Tunisia 3 months or less
  Dominican Rep. 3 months or less   Luxembourg 3 months or less   Turkey 3 months or less
  El Salvador 3 months or less   Macedonia 3 months or less   United Kingdom 6 months or less
  Estonia 90 days or less   Malta 3 months or less   Uruguay  3 months or less
  Finland 3 months or less   Mauritius 3 months or less   USA 90 days or less
  France 3 months or less   Mexico 6 months or less      
                 
*** Documents pick up date/time does not include in the Visa processing time ***        
*** Visa requirements and processing time might be changed without prior notice this is up to Embassy’s consideration ***      
                 

 

^ กลับด้านบน