วีซ่าสำหรับ เคนย่า

เคนย่า

 

สถานฑูตเคนย่า 
ที่อยู่: 62 ซ.ทองหล่อ 5 (สุขุมวิท 55) ถ.สุขุมวิท คลองตัน กทม.10110 
โทรศัพท์: 02-7125721 
เวปไซต์: 
http://www.kenyaembassy.or.th/trade.htm 
วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-17.00 น.  

           
                   
  เอกสารยื่น VISA KENYA          
  Business              
  1.    จ.ม. รับรองการทำงาน          
  2.    จ.ม. เชิญ            
  3.    ใบจองตั๋ว            
  4.    รูปถ่าย 2 นิ้วสี 3 รูป           
  5.    Passport ตัวจริง + เล่มเก่า(ถ้ามี) พร้อมสำเนา 3 ชุด    
  6.    ฟอร์ม VISA  3 ชุด          
       7.   ค่าวีซ่า 920 บาท          
  8.  ใช้เวลาทำการ 3 วัน           
  9.   Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา        
  10.  ในกรณีที่ให้ตัวแทนไปยื่นแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ      
                   
  Tourist  ตัดจดหมายเชิญออกใช้ใบจองโรงแรมแทนเอกสารอย่างอื่นเหมือนกับ    
  *** พาสปอร์ต UN ต้องยื่นวีซ่าใช้เอกสารเหมือนกับยื่นแบบธุรกิจแต่ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า

 

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศเคนย่า 
 
          สถานที่เกี่ยวข้อง  
        กระทรวงการต่างประเทศ แผนกอัฟริกัน โทร.02-6435000 
การเดินทางเข้าประเทศ เคนย่า เราต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนนะครับ ฉีดเพียงครั้งเดียว สามารถป้องกันได้ถึง 10 ปี 
   
          สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง 
        1.ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกแคลาย จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 02 590 3235,02 951 1168-79 
        2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาทร โทร 02 286 5114  
        3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร 02 249 4110, 02 249 4118

          หมายเหตุ
       - ราคาการฉีดวัคซีน = 550 บาท / เข็ม (ยกเว้นที่ สถาบันบำราศนราดูร ราคา 600 บาท) 
       
          การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะ ป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี 
       - การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน  
       - หลักฐานการฉีด ให้นำหนังสือเดินทางตัวจริง หรือถ่ายเอกสาร(หน้าที่มีชื่อ)
 

 

^ กลับด้านบน