วีซ่าสำหรับ แอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้

Embassy of South Africa                    
M Thai Tower, 12A All season Place,                  
87, Wireless Rd,Lumpini,Pathumwan,Bkk 10330                
Tel :0-2659 2900                    
Fax 0 2685 3500                    
เวลายื่น 08:30-12:00 น./เวลารับ 14:00-15:30 น                
*** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***              
*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***
  เอกสารยื่น VISA SOUTH AFRICA              
  Business                    
  1.  จดหมายรับรองการทำงาน                 
  2.  จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศแอฟริกาใต้            
  3.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป                
  4.  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน          
  5.  ใบจองโรงแรม                   
  6.  หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท            
  7.  พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  8.  ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด          
  9.  Work Permit ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน(ในกรณีชาวต่างชาติ)        
  10. ใช้เวลา 5 วันทำการ (ถ้าเป็นชาวต่างชาติไม่มี Work Permit ใช้เวลา 10-15วันทำการและต้องมีเงินประกัน40,000บาท)
  11.  ค่าธรรมเนียม 2400 บาท (ยกเว้นคนอินเดีย,คนฟิลิปปินส์ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า)      
  12.  ทางสถานทูตจะให้วีซ่าแบบ Multiple Entry มีอายุวีซ่า 3 เดือน         
                       
                       
  Tourist                      
  1.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป                
  2.  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน          
  3.  ใบจองโรงแรม                   
  4.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน          
  5.  พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  6.  ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด          
  7.  Work Permit ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน(ในกรณีชาวต่างชาติ)        
  8. ใช้เวลา 5 วันทำการ (ถ้าเป็นชาวต่างชาติไม่มี Work Permit ใช้เวลา 10-15วันทำการและต้องมีเงินประกัน40,000บาท)
  9.  ค่าธรรมเนียม 2400 บาท (ยกเว้นคนอินเดีย,คนฟิลิปปินส์ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า)      
  10.  ทางสถานทูตจะให้วีซ่าแบบ Multiple Entry มีอายุวีซ่า 3 เดือน         
  ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องขอวีซ่า            
  อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน                

 

^ กลับด้านบน