วีซ่าสำหรับ นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

 

EMBASSY OF NEW ZEALAND                
93 WIRELESS RD.,BANGKOK 10330              
(P.O.BOX 2719,BANGKOK 10500)              
TEL : 0 2254 2530 0 2654 3444              
FAX : 0 2253 9045                
E-MAIL : NZEMBBKK@LOXINFO.CO.TH              
เวลายื่น 08:30-12:00 น./เวลารับ 14:00-15:00 น              
เวลายื่น เฉพาะวันพุธ  08:30-12:00 น./เวลารับ 14:00-13.30 น              
*** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***              
*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***
  เอกสารยื่น VISA NEW ZEALAND              
  ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ทางสถานทูตยกเลิกการยื่นวีซ่าด่วน 3 วัน         
  Business                
  1.    จดหมายรับรองการทำงาน              
  2.    จดหมายเชิญ              
  3.    สำเนาStatement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน            
  4.    สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน            
  5.    รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป               
  6.    พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  7.    ฟอร์มวีซ่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.immigration.govt.nz ใช้ฟอร์ม INZ 1017_November 2010 (เริ่ม 1 ธ.ค.53)
       8.   ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,405 บาท (Business , Tourist), Visa Work 4,715 บาท       
  9.    ใช้เวลา 5 วันทำการ              
  10.   Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (สำหรับชาวต่างชาติ)        
  Tourist                
  1.    จดหมายรับรองการทำงาน              
  2.    ใบจองโรงแรม              
  3.    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน            
  4.    ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด          
  5.    รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป               
  6.    พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  7.    ฟอร์มวีซ่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.immigration.govt.nz ใช้ฟอร์ม INZ 1017_November 2010 (เริ่ม 01 ธ.ค.53)
       8.   ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,405 บาท (Business , Tourist), Visa Work 4,715 บาท       
  9.    ใช้เวลา 14 วันทำการ              
  ***  ในช่วงเวลาท่องเที่ยวจะใช้ 7 วันทำการ  แต่ถ้าเป็น Group ใช้เวลา 10 วัน        
          เดินทางพร้อมกันเกิน 4 คน สถานทูตมักจะให้ยื่นเป็นกรุ๊ปและใช้เวลา 10 วันทำการ      
          โดยวีซ่าที่ได้มาจะไม่ประทับตราในพาสปอร์ตแต่จะออกเป็นจดหมาย APPROVE ให้      
           และคณะจำเป็นต้องเดินทางไฟล์ทเดียวกัน เพราะจดหมายจะมีฉบับเดียว ***        
  *** คน India ใช้เวลาในการยื่น 1 เดือน ***              
  คนที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องทำวีซ่า            
  อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน     อยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน    
  Andorra Argentina Austria   Australia        
  Bahrain  Belgium Brazil   UK        
  Brunei Canada Chile            
  Cyprus Czech Republic Denmark            
  Estonia Finland France            
  Germany Greece Hong Kong          
  hungary Iceland Ireland            
  Israel Italy Japan            
  Korea (South) Kuwait Latvia            
  Liechtenstein Lithuania Luxembourg          
  Malaysia Malta Mexico            
  Monaco Netherlands Norway            
  Oman Poland Portugal            
  Qatar San Marino Saudi Arabia          
  Singapore Slovak Republic Slovenia            
  South Africa Spain Sweden            
  Switzerland United Arab Emirates USA            
  Uruguay Vatican City              
                   

 

^ กลับด้านบน