วีซ่าสำหรับ สหพันธรัฐรัสเซีย

รัสเซีย

EMBASSY OF RUSSIA                        
78 SAP RD.,SURIWONGSE,BANGRAK                      
BANGKOK 10500                          
TEL : 0 2234 9824 , 0 2268 1169 , 0 2234 2012                    
FAX : 0 2237 8488                          
Email : rusembbangkok@rambler.ru                      
Website :  http://www.thailand.mid.ru/Win_work/top_eng.htm                  
Working Hour : Mon-Tue and Thu-Fri  from 09.00-12.00                    
                       Wednesday is available for visiting by appointment only                 
*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***    
*** ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2550 เป็นต้นไปคนที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่าทั้งแบบธุรกิจและทัวร์ริสต์ อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน      
                             
  เอกสารยื่น VISA RUSSIA   (Tourist visa ต้องยื่นเรื่องด้วยตัวเอง เนื่องจากอาจมีการสัมภาษณ์)  
                             
  Business                        
  1.    การขอ VISA จะต้องให้บริษัทที่ RUSSIA ขออนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ RUSSIA ก่อน พอได้ใบ AUTHORIZED แล้ว
          เขาจะส่งมาที่สถานฑูต RUSSIA ในไทย ส่วนอีก 1 ใบบริษัทที่ RUSSIA จะเก็บไว้ให้ส่ง FAX กลับมาให้คนเดินทางเพื่อนำมายื่น VISA 
  2. จดหมายรับรองการทำงาน                    
  3. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป                    
  4. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด คนอเมริกันต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับคนอเมริกันอีก 1 ชุด
  5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  6.   ค่าธรรมเนียมประมาณ  2,245 บาท  สำหรับการยื่นวีซ่าธรรมดา ยกเว้นสัญชาติเยอร์มันและอเมริกันที่ต้องเช็คค่าวีซ่าอีกที
  7.   วีซ่าธรรมดาใช้เวลา  7 วันทำการ, วีซ่า ด่วน 3 วันทำการ หรือ  1 วันทำการ แต่ต้องเช็คค่าวีซ่าและดูอีกทีว่าช่วงนั้นจะรับยื่น
         วีซ่าด่วนหรือไม่ เนื่องจากสถานฑูตอาจไม่รับหากมีงานเยอะ        
  8.   ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Flight itineray)                
  9.   หากขอวีซ่าชนิดเข้า-ออก 2 ครั้ง (Double entry) ต้องเพิ่ม HIV Certificate เป็นภาษาอังกฤษหรือรัสเซีย ระบุชื่อ, หมายเลขพาสปอร์ต 
        วันเดือนปีเกิดของผู้เดินทาง พร้อมทั้งวันที่วางแผนไว้ว่าจะเดินทางไปรัสเซีย, วันที่ที่ทำการทดสอบ ชื่อ-ที่อยู่ของสถานที่ที่เป็นผู้ตรวจ
    เอกสารนี้จะใช้ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ที่ออกเอกสาร (Update 09Nov10)      
  10.  ประกันสุขภาพ (Update 09Nov10)                
                             
    Tourist (ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตัวเอง เนื่องจากสถานฑูตอาจมีการสัมภาษณ์)
  1.   ต้องให้โรงแรมที่รัสเซียดำเนินการขอวีซ่าให้แล้วส่งมาให้ผู้เดินทางเพื่อนำไปยื่นที่สถานฑูต (Pre Visa)
  2. จดหมายรับรองการทำงาน                    
  3. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป                    
  4.   พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า(พร้อมสำเนา 1 ชุด) พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  5.   ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อให้เหมือนในพาสปอร์ต 1 ชุด       
  6.   ค่าธรรมเนียมประมาณ  2,245 บาท  สำหรับการยื่นวีซ่าธรรมดา ยกเว้นสัญชาติเยอร์มันและอเมริกันที่ต้องเช็คค่าวีซ่าอีกที
  7.   วีซ่าธรรมดาใช้เวลา  7 วันทำการ, วีซ่า ด่วน 3 วันทำการ หรือ  1 วันทำการ แต่ต้องเช็คค่าวีซ่าและดูอีกทีว่าช่วงนั้นจะรับยื่น
         วีซ่าด่วนหรือไม่ เนื่องจากสถานฑูตอาจไม่รับหากมีงานเยอะ        
  8.   ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Flight itineray)                
  9.   หากขอวีซ่าชนิดเข้า-ออก 2 ครั้ง (Double entry) ต้องเพิ่ม HIV Certificate เป็นภาษาอังกฤษหรือรัสเซีย ระบุชื่อ, หมายเลขพาสปอร์ต 
        วันเดือนปีเกิดของผู้เดินทาง พร้อมทั้งวันที่วางแผนไว้ว่าจะเดินทางไปรัสเซีย, วันที่ที่ทำการทดสอบ ชื่อ-ที่อยู่ของสถานที่ที่เป็นผู้ตรวจ
    เอกสารนี้จะใช้ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ที่ออกเอกสาร (Update 09Nov10)       
  10.  ประกันสุขภาพ (Update 09Nov10)                
                             

 

^ กลับด้านบน