วีซ่าสำหรับ ภูฏาน

การขอวีซ่า

การขอวีซ่าเข้าภูฏาน สำหรับนักท่องเที่ยวจะต้องขอรวมกันเป็นกรุ๊ปทัวร์ โดยขอผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นผู้ติดต่อขอวีซ่าให้นักท่องเที่ยว ภูฏานไม่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามลำพังเป็นการส่วนตัว หรือ ไม่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแบบ backpack มานอกจากจะเป็นแขกของรัฐบาลภูฏานเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมขอวีซ่านั้นกำหนดโดยรัฐบาลภูฏาน ซึ่งจะรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าไกด์ท้องถิ่น ฯลฯ เอาไว้ด้วย (ประมาณวันละ 200-250 เหรียญสหรัฐฯต่อคน) ถ้าเดินทางจำนวนน้อยคน เช่น จะขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนต่ำกว่า 3 คน ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกต่างหาก วีซ่าสำหรับนักเรียนนักศึกษาได้ลดค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ หน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาการอนุมัติวีซ่าเข้าภูฏาน คือ Department of Tourism หรือ DOT หน่วยงานนี้สังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Ministry of Industry and Commerce) DOT มีสำนักงานอยู่ที่เมืองทิมพู เมื่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวดำเนินการขอวีซ่า จะต้องยื่นรายชื่อผู้ที่จะเดินทางเข้าภูฏานพร้อมกับเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างที่อยู่ในภูฏาน ทาง DOT จะใช้เวลาพิจารณาการอนุมัติวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะส่งรายชื่อผู้ได้รับวีซ่าเข้าภูฏานกลับคืนไปให้บริษัททัวร์ในใบอนุญาตจะมีเลขรหัสสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภูฏานในเวลาที่เดินทางเข้าประเทศ (ทางอากาศที่สนามบินปาโร ทางบกที่เมืองพูลโซลิง-Phuen-sholing ด่านพมแดนระหว่าอินเดียกับภูฏาน) นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้าภูฏานก่อนการเดินทางและเมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านแรกของประเทศภูฏาน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารอนุมัติวีซ่าที่ออกให้โดย DOT เมื่อเอกสารต่างๆถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราในหนังสือเดินทาง ซึ่งเดินทางเข้าภูฏานจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกคนละ 20 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมกับรูปถ่าย 2 ใบ (รูปขนาดติดพาสปอร์ต เขียนชื่อกับเลขที่หนังสือเดินทางไว้หลังรูป) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภูฏาน

การขอขยายเวลาอยู่ต่อในประเทศภูฏานสามารถทำได้โดยยื่นคำร้องขอต่อวีซ่าที่เมืองทิมพูต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 510 นู (ประมาณ 12 เหรียญสหรัฐฯ) อยู่ต่อได้นานถึง 6 เดือน โปรดจำไว้ว่า สถานทูตภูฏานทุกแห่งในทุกประเทศจะไม่ทำหน้าที่ใดๆเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าภูฏาน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า

1. scan หน้า passport ที่มีรูป

2. scan รูปถ่ายขนาด 2 นิ้่ว ให้อยู่ file jpg หรือ ไฟล์รูปภาพ / หรือ ส่งรูป ขนาด 2 นิ้่วมาให้บริษัททัวร์

สามารถติดต่อกับ DOT ที่เมืองทิมพู (ทางไปรษณีย์) ได้ที่
            Department of Tourism
            P.O.Box.126,
            GPO Thimphu, Bhutan
            โทรศัพท์ (975-2) 323 251,323 252
            แฟกซ์ (975-2) 323 695
            อีเมล dot@tourism.gov.bt
            เว็บไซต์ www.tourism.gov.bt

^ กลับด้านบน