วีซ่าสำหรับ บราซิล

 

EMBASSY OF BRAZIL                      
34/F LUMPINI TOWER,1168/101 RAMA IV RD.,                  
THUNGMAHAMEK,SATHORN,BANGKOK 10120                  
TEL : 0 2679 8567-8 #113  , 02285-6080                  
FAX : 0 2679 8569                        
Email : consularbkk@inet.co.th, consular@brazilembassy.or.th              
Email : info@brazilembassy.or.th                    
Website : http://www.brazilembassy.or.th                  
เวลายื่น 08:30-12:00 น./เวลารับ 14:00-15:00 น.            
*** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***            
*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 จะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการสมัครวีซ่า       
กรอกแบบฟอร์ม Online โดยตรงที่ https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsd        
  เอกสารยื่น VISA BRAZIL                  
  ผู้เดินทางทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขัเหลืองอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ 
  1. โรงพยาบาลบำราษฏร์นราดูล โทร 02-590 3430              
  2.  ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในบริเวณตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาธร (เปิดเวลา 0830-1600 จันทร์-ศุกร์)
       โทร 02-286 0161 หากเดินทางเป็นหมูคณะเกิน 10 คน ให้โทรแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากวัคซีนอาจมีไม่พอ  
  ** ผู้เดินทางต้องนำสำเนาพาสปอร์ตไปในวันที่ฉีดวัคซีน  และจ่ายค่าวัคซีนประมาณคนละ 550 บาท **  
  Business                      
  1.    จดหมายรับรองการทำงาน                  
  2.    จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศบราซิลส่งแฟ็กซ์เข้ามาที่สถานฑูตบราซิลในประเทศไทยที่หมายเลข 02-679-8569
  3.    สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน              
  4.    Work Permit ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำหรับชาวต่างชาติ)        
  5.    รูปถ่าย 2 นิ้วสี 3 รูป                 
  6.     พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  7.    ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด กรอกออนไลน์โดยตรงที่ https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsd
       8.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นอยู่กับแต่ละสัญชาติราคาจะไม่เท่ากัน / คนสหรัฐ 8630 บาท/คนออสเตรเลีย 3555บาท 
    (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถานทูตจะกำหนด)        
  9.    ใช้เวลาทำการ 5-7 วัน  คนออสเตรเลียใช้เวลายื่นวีซ่า 10-15 วัน        
  10.   สำเนาบัตรเครดิต                  
  Tourist                        
  1.    จดหมายรับรองการทำงาน                  
  2.    ใบจองโรงแรม                    
  3.    สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน              
  4.    รูปถ่าย 2 นิ้วสี 3 รูป                 
  5.     พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  6.    ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด กรอกออนไลน์โดยตรงที่ https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsd
       7.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นอยู่กับแต่ละสัญชาติราคาจะไม่เท่ากัน / คนสหรัฐ 8630 บาท/คนออสเตรเลีย 3555บาท 
    (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถานทูตจะกำหนด)        
  8.    ใช้เวลาทำการ 5-7 วัน                   
  9.   Work Permit                    
  10.   สำเนาบัตรเครดิต                  
  ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องทำวีซ่าทั้งแบบท่องเที่ยวและแบบธุรกิจ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน        
    Argentina  Germany Norway   Spain          
    Austria   Greece   Paraguay   Suriname          
    Belgium   Iceland   Peru   Sweden          
    Chile   Ireland   Philippines   Switzerland          
    Colombia Israel   Poland   Thailand          
    Costa Rica Italy   Portugal   UK          
    Denmark Luxembourg San Marino Uruguay          
    Ecuador   Monaco   Slovenia   Vatican          
    Finland   Morocco   South Africa            
    France   Netherlands Sovereign Order of Malta          
  ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปนี้ถ้าเดินทางแบบท่องเที่ยวไม่ต้องทำวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
    Andorra   Malaysia                  
    Bahamas Namibia                  
    Barbados Trinidad & Tobago                
    Bolivia   Vanezuela                
    Liechtenstein                    
  ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปนี้ถ้าเดินทางแบบธุรกิจไม่ต้องทำวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
    Hungary                    
    South Korea                    
                           

 

^ กลับด้านบน