ประสบการณ์ ณ บุโรพุทโธและพลัมบานัน

extension tour 

 

ยอคยากาต้าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย ท่านจะพบกับสถานที่ซึ่งถูกขึ้นให้เป็นมรดกโลก
วัดบุโรพุทโธสำหรับชาวพุทธ และพลัมบานัน วัดสำหรับชาวฮินดู

 

SUGENG RAWUH DI YOGYAKARTA 

วันที่ 1: Yogyakarta

เดินทางถึงสนามบินยอร์กยาการ์ต้า จากนั้นนำท่านชมวัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสามชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก 
อาหาร :  ไม่มี

 

วันที่ 2 : Yogyakarta, Borobudur

นำท่านไปชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน” ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา ... Kota- Gede (หนึ่งในเมืองหลวงของอาณาจักรมะตะรัม) เดินเท้าไปตามทางเดินเล็กๆ เพื่อค้นหาอนุเสาวรีย์อันเก่าแก่ สุสานหลวง ตลาดพื้นเมือง บ้านเก่าโบราณ และแกลอรี่เครื่องเงิน ซึ่งเราจะมีเวลาเพียงพอกับการค้นหาเพื่อสัมผัสเมืองเก่าแห่งนี้
นำชมวัดทางพุทธศาสนา ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน (Pawon) แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็มีศิลปะที่งดงามน่าสนใจ นำท่านเดินทางสู่วัดเมนดุด ซึ่งเป็นวัดพุทธ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป นั่งห้อยพระ บาทที่งดงามที่สุด ซึ่งขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ พระพธิสัตววัชรปาณี อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก 
อาหาร :  อาหารเช้า
 

วันที่ 3: Yogya, flight to Bali, Bangkok

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนและเตรียมตัวกลับสู่สนามบิน

อาหาร :  อาหารเช้า

 

PACKAGE PRICE PP IN TWN SHARE
    PAX PHOENIX HTL (sup room) HYATT REGENCY (dlx room)
10-14 PAX THB 12.900  THB 13.900 
06-09 PAX THB 13.900 THB 14.900 
02-05 PAX THB 14.900 THB 15.900
SGL SUPPLEMENT THB 3.900 THB 4.500

 

REMARK
Fly from Denpasar to Yogyakarta v.v. with a domestic airline
Final rates on confirmation of your final travel dates

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  •  
  • *ใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่แสดงอยู่:
^ กลับด้านบน