ประสบการณ์การแสวงบุญของอินเดียชาวพุทธ

 

วันที่ 1: Gaya,Bodhgaya

เที่ยวบินของท่านจะออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครเวลา 12.10 น. และท่านจะไปถึงอินเดียในเวลา 14.00 น. ท่านจะได้พบกับไกด์และเดินทางไปพุทธคยารัฐวิหารของอินเดียต่อ ซึ่งว่ากันว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ณ ที่แห่งนี้ เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ฝั่งเดียวกับแม่น้ำเนรัญจานา ที่นี่ท่านจะได้เยี่ยมชมวัด Mahabodhi วัดแห่งนี้ประกอบไปด้วยบัลลังค์เพชร หรือที่เรียกกันว่า Vajrasana และต้นพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์  ต้นไม้ต้นนี้เดิมเป็นต้นอ่อนของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ศรีลังกา เชื่อกันว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จเยี่ยมชมพุทธคยาเมื่อ 250 ปีหลังจากการตรัสรู้และค้นพบวัด
รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารท้องถิ่น

ค้างคืน ณ พุทธคยา
อาหาร : อาหารค่ำ
 

วันที่ 2: Rajgir, Nalanda, Bodhgaya

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะออกเดินทางและไปกรุงราชคฤห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของพระเจ้า Magadha เมื่อสมัยศตวรรษที่ 6 ที่นี่ท่านจะได้เยี่ยมชมเจดีย์ Vishwa Shanti มันเป็นความฝันของ Fuji Guruji ที่ถูกเรียกว่าคานธี  มันเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สีขาว รูปปั้นของพระพุทธเจ้าจะอยู่บนยอดเจดีย์ทั้งสี่ทิศ เมื่อเยี่ยมชมเสร็จแล้วเราจะไปที่ Griddhakuta กันต่อ เป็นหินแปลกที่ยื่นออกมาคล้ายกับจะงอยปากของนกแร้งจึงตั้งเป็นชื่อของเขาลูกนี้ หินที่ถูกตัดในถำ้ ชาวพุทธใช้เวลาช่วงหน้าฝนหลายฤดูเพื่อนั่งสมาธิและฟังพระธรรมเทศนา  Venuvana Vihara ท่านจะได้เยี่ยมชมสวน Jivakameavan ซึ่งเป็นที่นั่งของแพทย์ประจำพระองค์ในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมอชีวกท่านได้เคยปรุงยาใส่ที่แผลของพระพุทธเจ้าและเอาผ้าพันแผลไว้ พอรุ่งเช้าปรากฎว่าแผลหายสนิท 
จากนั้นท่านจะได้ไปเยี่ยมชม Nalanda มหาวิทยาลัยของชาวพุทธที่เก่าแก่ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของโลกนี้ถูกค้นพบในสมัยศตวรรษที่ 5 และนอกจากนั้นท่านจะได้เยี่ยมชมอารามหลวงและวัดกับภาพที่น่าประทับใจของชาวพุทธและชาวฮินดู เป็นสถาบันที่ใช้ศึกษาวิจัยพุทธศาสนาและวรรณกรรมภาษาบาลี ซึ่งเป็นต้นฉบับที่หายากซึ่งมีค่ามากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ 
กลับไปที่พุทธคยาซึ่งท่านจะรับประทานอาหารค่ำกันที่นั้น

ค้างคืน ณ Bodhgaya
อาหาร :  อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ
 

วันที่ 3: Bodh Gaya, Niranjana River, Varanasi

เมื่อท่านรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ไปเยี่ยมชมวัดมหาโพธิ์ ซึ่งองการณ์ยูเนสโก้ได้ขึ้นให้เป็นมรดกโลก วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ วัดตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นศรีมหาโพธิ์ วัดพุทธคยาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชาวพุทธ และเป็นหนึ่งในวัดของพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในปัจจุบันอาจสืบทอดมาเป็นต้นที่ 5 ของต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพธิ์ซึ่งเติบโตทดแทนกนมาเรื่อยๆ ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นหนึ่งในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธซึ่งจะตั้งอยู่ในวัดมหาโพธิ์ ปัจจุบันต้นมหาโพธิ์มีอายุ 122 ปี นอกจากนั้นท่านยังได้เยี่ยมชมบ้านของนางสุชาดา เจดีย์ที่สร้างมาจากความทรงจำของนางสุชาดา ผู้หญิงที่ถวายอาหาร นม ขาวและน้ำผึ้งให้แด่พระพุทธองค์ ในความเป็นจริงแล้วเชื่อกันว่าเป็นอาหารมื้อแรกของพระพุทธองค์หลังจากที่ท่านทรงอดอาหารมานานกว่า 6 ปี พระองค์ทรงอ่อนแรงมากหลังจากปลงทุกอย่างรวมถึงเสื้อผ้า และผู้ติดตามที่ไม่ใยดีไม่แยแสพระองค์เลยตลอด 6 ปีที่พระองค์ทรงทำสมาธิ สถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากพุทธคยาประมาณ 8 กิโลเมตร 
แม่น้ำเนรัญชนา คือแม่น้ำที่พระพุทธองค์ทรงถือถาดลงไปสู่แม่น้ำอธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า ถ้าหากข้าพเจ้าจะได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดนั้นจงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ด้วยอานุภาพบารมีของพระองค์ ถาดทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ประมาณหนึ่งเส้น แล้วจมลงในเส้นดิ่งตรงกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ซึ่งอยู่บนฝั่งทางทิศตะวันตก
ท่านจะกลับไปที่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นจะนำท่านส่งยังสนามบินเพื่อเดินทางไป พารานสี จะออกเดินทางในเวลา 14.45 น. และจะถึงที่พาราณสีเวลา 15.35 น. หลังจากนั้นจะนำท่านส่งยังโรงแรมในเมืองพาราณสีเพื่อรับประทานอาหารค่ำ

ค้างคืน ณ เมืองพาราณสี
อาหาร :  อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ

วันที่ 4: Ganges, Kushinagar

ช่วงเช้าตรู่ท่านจะได้นั่งเรือเพื่อชมความงานของพระอาทิตย์ขึ้นและชมผู้คนท้องถิ่นอาบน้ำและขอพร และกลับไปที่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า จากนั้นจะพาท่านเยี่ยมชม Sarnath ซึ่งอยู่ห่งจากเมืองพาราณสี สถานที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดเทศนาครั้งแรกประมาณ 10 กิโลเมตร Sarnath มีจำนวนของอนุสรณ์ทางศาสนาและสิ่งปลูกสร้างมากมาย เจดีย์ Dhamekha เจดีย์ Chaukhandi และวัดทางพุทธศาสนาหลายแห่งของญี่ปุ่น ไทย จีน และโรงเรียนพม่าของชาวพุทธ มีผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมากจากสถานที่ห่างไกล 

ท่านจะรับประทานอาหารกลางวันกันที่โรงแรม หลังจากนั้นท่านจะได้เยี่ยมชมกุสินาราต่อ ตอนมาถึงท่านจะได้เยี่ยมชมเจดีย์ Rambhar ซึ่งเป็นสถานที่ถวายพระเพริงพระศพของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันเจดีย์แห่งนี้เหลือไม่มากแล้ว เหลือเพียงกองอิฐที่สูงราว 15 เมตร ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในสวนสาธารณะ 
หลังจากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อเช็คอินและรับประทานอาหารค่ำ

ค้างคืน ณ เมืองกุสินารา
อาหาร :  อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ
 

วันที่5: Kushinagar, Lumbini

 

หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านชทสถานที่ต่างๆต่อ วันนี้ท่านจะได้เยี่ยมชมวัด Mahaparinirvana ซึ่งตั้งอยู่สถานที่เดียวกับเจดีย์ Nirvana ที่อยู่ด้านหลัง รูปปั้นนิพพานของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงพระพุทธเจ้าในขณะนิพพาน ซึ่งมีลักษณะนอนไปทางด้านขวาและหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีความยาวประมาณ 6 เมตร ทำมาจากหินทรายแดงก้อนใหญ่ มีจารึกช่วงสมัยย้อนกลับไปเมื่อศัตวรรษที่ 5 ก่อนคริตกาล หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วท่านจะได้เยี่ยมชมที่ลุมพินีต่อ ที่นั้นท่านจะได้เยี่ยมชมวัดมายาเทวี  วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระนางมายาเทวี ผู้ซึ่งเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า วัดนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 2 ถัดจากวัดจะมีสระน้ำที่พระนางมายาเทวีทรงใช้อาบน้ำ เสาหินของพระเจ้าอโศกสร้างขึ้นเมื่อ 259 ปีก่อนคริตกาล เสาหินนี้ถูกสร้างโดยพระเจ้าอโศกผู้ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ
เมื่อท่านเยี่ยมชมเสร็จแล้ว เราจะนำท่านมาส่งยังโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารค่ำและเช็คอินเข้าห้องพัก

ค้างคืน ณ ลุมพินี
อาหาร :  อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ
 

วันที่ 6: Lumbini, Kathmandu, Bangkok

หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเรียบร้อยแล้ว จะนำท่านส่งยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

อาหาร : อาหารเช้า

PRICE PER PERSON IN TWN SHARING
valid until March 2014, final price on confirmation of travel dates
PAX BUDGET HOTELS UPGRADED HOTELS
8 THB 51.500 THB 53.900
6 THB 52.900 THB 54.900
4 THB 54.900 THB 57.500
2 THB 59.900 THB 62.900
  SGL SUPPL THB 6.600 SGL SUPPL 8.900

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  •  
  • *ใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่แสดงอยู่:
^ กลับด้านบน