เปิดประสบการณ์ระดับ 3 ดาว 4 วัน 3 คืน ณ ประเทศภูฏาณ

 

วันที่ 1: เดินทางถึง Paro, Thimphu

เมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองพาโร ซึ่งเป็นเมืองที่งดงามที่สุดในเทือกเขาหิมาลัย หลังจากนั้นเราเริ่มเดินทางจาก กาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยบินไปรอบๆเทือกเขาหิมาลัย การเดินทางสู่ราชอาณาจักรนี้ ช่างเป็นที่น่าสนใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่านได้ย่ำก้าวลงจากเครื่องบิน ของขวัญชิ้นแรกสุดแสนประทับใจจากประเทศ ภุฏานคือ อากาศอันสดชื่นของภูเขาแห่งนี้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนของเราจะขับรถพาท่านสู่เมืองทิมพู นครหลวงแห่งภูฏาน จุดหมายปลายทางของเราคือ ด่านชูซอม (Chuzom) จุดเด่นของที่นี่คือ เจดีย์ 3 องค์ ประกอบด้วย เจดีย์ทิเบต เจดีย์ภูฏาน และเจดีย์เนปาล พร้อมชมความงามของแม่น้ำทิมพู และแม่น้ำพาโร มาบรรจบกัน. แต่ก่อนที่จะถึงด่านชูซอมนั้น ท่านจะได้พบกับ วัดทักซัง (Tschogang Lhakhang) ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า อยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ ศ๖วรรษที่ 15 มีความเป็นส่วนตัวและค่อนข้างเงียบสงบ และทั้งนี้ยังได้ขนานนามจาก  Balaha ว่าเป็นดินแดนมังกรสายฟ้า, ดินแดนแห่งการสำแดงกายของพระเซนเรซิก (Chenrezig) และเป็นศุนย์รวมของพระพุทธศาสนา

เดินทางถึงโรงแรมพร้อมเช็คอินน์ ณ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นจุดศุนย์กลางของการปกครอง, ศาสนา และศูนย์การค้าอีกมากมาย เอกลักษณ์เฉพาะของเมืองฉิมพู คือเมืองร่วมสมัยของสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่และแบบโบราณ ผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่ทั้งนี้เมืองทิมพู ยังเป็นเมืองเดียวในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร  ทั้งๆ ที่มีประชากรถึง 90,000 คน

ห่างไปไม่ไกลจากเมืองทิมพู ท่านจะได้พบกับ Kuensel Phodrang จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นบริเวณรอบเมืองทิมพูเลยทีเดียว พร้อมนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศภูฎาน ช่วงเย็น ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับตลาด และถนนบริเวณโดยรอของเมืองทิมพู

ค้างคืน ณ โรงแรม ในเมืองทิมพู Hotel Migmar / Kisa Hotel / Hotel Pedling / Jomolhari หรือระดับเดียวกัน
อาหาร : อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ

 
 

วันที่ 2: Thimphu, Paro

          

หลังจากที่รับประทานอาหารเช้า, เราจำนำท่านเที่ยวชมเมืองทิมพู ซึ่งประกอบไปด้วย หอสมุดแห่งชาติ, สถานที่เก็บรวมรวมสิ่งของมีค่าทางพระพุทธศาสนา, สถาบัน Zorig Chusum   หรือที่เรียกกันว่า โรงเรียนสอนวาดภาพนั่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปนักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกอบรมให้งานฝีมือและสิลปะแบบดั้งเดิมของภูฏาน  หลังจากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์สิ่งทอและพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นเมือง คงไว้เป็นหลักฐานให้เห็นถึงความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวภูฏานได้เป็นอย่างดี

หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง พาท่านเยี่ยมชมสถูปอนุสรณ์สถานชอร์เตน (Chorten) ในบริเวณสถูปจะมีผู้คนเลื่อมใสศริทธา สวดมนต์และแกว่งกระบอกมนตราในมือไปพร้อมๆกัน สถูปแห่งนี้ พระเจ้า จิกมี ดดรจิ วังซุก กษัตริย์องค์ที่ 3 (พระบิดาขององค์ปัจจุบัน) โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นพุทธบูชา สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2517 หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้ว จึงเป็นอนุสรณ์แห่งพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ชาวภูฏานให้ความรัก และเลื่อมใสศรัทธา

ช่วงบ่าย นำท่านเยี่ยมชมป้อมปราการ ทาชิโชชอง (Trashichchoedzong) หรือ วิหารปราการสัญลักษณ์ แห่งอำนาจ สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมด้านการปกครองและศาสนา ประกอบไปด้วยการปกครอง 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายศาสนจักร และ ฝ่ายสังฆราช เจเคนโป (Je Khenpo) หรือ พระสังฆราช ปกครองทางการเมืองและศาสนา ในปี พ.ศ. 2184. ฝ่ายฆราวาส Shabdrung Ngawang Namgyal  ได้เริ่มการปกครองปี พ.ศ. 2503 เป็นผู้นำ ที่เข้มแข็งและมีอิทธิพลมาก จนได้รับความนับถือจากชาวภูฏาน

หลังจากที่ท่านชมเมืองทิมพูแล้ว เรานำท่านเดินทางตามท่านเดินทางสุดระทึกโดยการนั่งรถไป ตามหุบเขาเลียบฝั่งแม่น้ำสู่เมืองพาโร

เดินทางถึงพร้อมเช็คอินน์ ณ โรงแรมในเมืองพาโร Hotel Olathang / Tashi Namgey Resort / Tiger’s nest resort / Bhutan Metta Resort หรือระดับเดียวกัน
อาหาร : อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ

 

วันที่ 3: Paro

      

 

หลังจากรับประทานอาหารเช้า   ต่อเนื่องโดยการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ตองซา (Ta Dzong) ซึ่งแต่เดิมสร้างเป็นหอคอยเพื่อสังเกตการณ์ แต่ปัจจุบันได้สร้างเป็น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เป็นที่รวบรวมสิ่งของหลายอย่าง อาทิเช่น ภาพวาดโบราณ สิ่งทอ อาวุธยุทโธปกรณ์ วัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือน และที่นี่ยังอุดมไปด้วยธรรมชาติ และสิ่งประดิษฐ์โบราณ

ห่างออกไปไม่ไกล ท่านจะได้พบ ป้อมรินปุง (Rinpung Dzong) หรือ ป้อมปราการแห่งอัญมณี ซึ่งเป็นสถานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สถาปัตยกรรมภาพวาดไม้ที่เรียงราย สื่อให้เห็นถึงตำนานพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น 4 สหาย, ชายเฒ่าผู้มีอายุยั่งยืน, วิธีชีวิตที่ราบรื่น, เบื้องหลังชีวิตของ Milarepa, ขุนเขา ศูนย์กลางแห่งจักรวาล Mandala

หลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางต่อไปยัง ดรุกยไลซอง (Drukgyel Dzon) สร้างขึ้น เมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึก ถึงการได้รับชัยชยะจากชาวทิเบต ที่พยายามมารุกรานพื้นที่  ป้อมปราการแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเขา โชโมลฮารี (Chomolhari) ดูคล้ายๆ หิมะปกคลุมอยุ่ตลอด ซึ่งขนานนามว่า ภูเขาในความคุ้มครอง

ห่างไกลออกไป นำท่านเยี่ยมชม วัด คิชู (Kyichu Lhakhang)  สร้างขึ้นในสมัย ศตวรรษที่ 7 เป็นโบสถ์โบราณ  ซึ่งพระเจ้า ซักเซน กัมโป แห่งเทือกเขาหิมาลัย ได้สร้างไว้ เป็นดบสถ์หนึ่งในโครงการสร้างโบสถ์ 108 แห่ง. ได้สร้างวัดนี้เพื่อเป็นที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาในทิเบต

ช่วงเย็นพักผ่อนตามอัทธยาศัย และเดิมชมบริเวณรอบๆถนนในเมืองพาโร และตลาดใกล้เคียง

หากคุณต้องการเดินทางไกลด้วยเท้า

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านเดินทางด้วยเท้า สู่วัดทักซัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม) ที่นี่ถือเป็นแหล่งมหัศจรรย์ และเป็นวัดที่มีชื่อเสี่ยงหนึ่ง ในประเทศภูฏาน วัดทักซัง หรือ วัดรังเสือ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร ชายเขตเมืองพาโร ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ท่านกูรู รินโปเช ได้สำแดงฤษวิปัสนาเหาะบนหลังเสือ ที่เล่ากันว่า เป็นร่างแปลงของภรรยาท่าน เมื่อปี พ.ศ. 2189 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเบล ก็เคยเข้าไปเยี่ยมวัดแห่งนี้

เช่นเดียวกัน วัดนี้จึงได้รับการเลื่อมใสของชาวพุทธภูฏานเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2541 ได้เกิดเพลิงไหม้จนสิ่งก่อสร้างและเครื่องตกแต่งภายในได้รับการเสียหาย แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ให้กลับมาสวยดังเดิม

 ช่วงบ่าย เยี่ยมชมป้อมพิพิทธภัณฑ์ตองซา (Ta Dzong) เดิมสร้างเป็นหอคอยไว้สังเกตการณ์ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเป็นที่รวบรวมสิ่งของหลายอย่าง อาทิเช่น ภาพวาดโบราณ, สิ่งทอ, อาวุธยุทโธปกรณ์ วัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือ,  สิ่งประดิษโบราณ และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

เดินห่างไปไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ตองซา จะเป็นป้อมรินปุง (Rindpung Dzong) หรือ ป้อมปราการแห่งอัญมณี ถือเป็นสถานที่ประวัติอันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สถาปัตยกรรมภาพวาดที่เรียงรายสื่อให้เห็นถึงตำนานพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

 

ค้างคืน ณ โรงแรมในเมืองพาโร  Hotel Olathang / Tashi Namgey Resort / Tiger’s nest Resort / Bhutan Metta Resort หรือระดับเดียวกัน
อาหาร : อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ

 

วันที่ 4: Paro, Bangkok

รับประทานอาหารแต่เช้าตรู่ ภายในโรงแรม เดินทางสู่สนามบิน เพื่อมุ่งหน้าสู่ จุดหมายปลายทางของคุณ ทั้งนี้ตัวแทนของเราจะช่วยคุรในเรื่องของพิธีการขาออก จากนั้นกล่าวคำอำลา

อาหาร : อาหารเช้า
PRICE PER PERSON FOR GROUP WITH MINIMUM 10 PAX
                                PRICE PP         
GROUP BIGGER THEN 10 PAX THB 60.000
SGL SUPPLEMENT                               THB   4.600

ราคานี้รวม :

- โรงแรม/ที่พัก ตามในกำหนดการเดินทาง
- อาหารทุกมื้อที่โรงแรม (บางมื้อกลางวัน ตามระยะทาง)
- รถโดยสารส่วนตัวและเยี่ยมชมสถานที่ตามในกำหนดการเดินทาง
- บริการผุ้ติดตามหรือผู้นำทางที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
- ค่าธรรมเนียมในการเข้า - สำหรับการเข้าชมเพียงคนเดียว
- ค่าภาษีและส่วนกลางของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าภูฏาณ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  •  
  • *ใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่แสดงอยู่:
^ กลับด้านบน